Mar 20

GVim 在查看模式关闭输入法 不指定

felix021 @ 2019-3-20 16:49 [IT » 软件] 评论(0) , 引用(0) , 阅读(1233) | Via 本站原创 | |
困扰了很久的问题,搜了一下才发现解决起来很简单:

将 ESC 映射为 “ESC 并且设置关闭 IM ”

引用
inoremap <ESC> <ESC>:set iminsert=0<CR>


感谢:Tony's blog欢迎扫码关注:
转载请注明出自 ,如是转载文则注明原出处,谢谢:)
RSS订阅地址: https://www.felix021.com/blog/feed.php
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   *非必须
网址   电邮   [注册]